Програма на работилниците по иновация

Същност на иновациите. Подходи за генериране на идеи. Значението на дългосрочните тенденции в развитието на потребителското поведение като стимул за иновации. Генериране на идеи чрез анализ на потребителски тенденции

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Consumer Trends Canvas

Анализ и оценка на потенциала на нови идеи. Извеждане на източници на успех и предизвикателства, моделиране на идеите с цел подобряване на техния потенциал за реализация.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Business Idea Mandala

Value proposition design – извеждане на стойностни за потребителите характеристики, въз основа на техния психографски профил. Пазарна верификация на идеи за иновативни продуктови характеристики.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Value Proposition Canvas

Бизнес модел и бизнес моделиране – практическа употреба. Критични елементи на бизнес модела, които са от значение за реализацията на иновативни идеи. Иновативни бизнес модели. Подходи за изграждане на устойчиви бизнес модел за иновативни идеи.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Business Model Canvas

Подготовка на проекта и неговата презентация за финалното състезание

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.